Reklamacije

REKLAMACIJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl.glasnik Republike Srbije, br. 62/2014 i 6/2016”, a sa osvrtom na član 56 – Reklamacije i način rešavanja reklamacija) Imprestore d.o.o  Vas obaveštava o sledećem:

Imprestore d.o.o  ne prodaje unapred odštampane proizvode, već po prijemu porudžbine se vrši izrada i kastomizacija.

Svi proizvodi rade po zahtevu kupca i kao takvi ne podležu mogućnosti vraćanja u roku od 14 dana, tj. da za njih kupac nema mogućnost predomišljanja i jednostranog raskida ugovora u roku od 14 dana.

Kupac ima pravo da, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, bez navođenja razloga odustane od ugovora (za npr. Majice bez štampe ili šolje bez štampe), sem ukoliko je poručena i dospela roba izrađena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.

Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o odustanku od ugovora i povraćajem robe Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u državinu Kupca. Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave.

Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži, sa priloženim originalnim računom i obrascem „Izjava o odustanku od ugovora“.

Troškove vraćanja robe snosi kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan.

Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljene robe.

Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva se da se napravi zapisnik o reklamaciji.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Uslovima za reklamacije i povraćaj robe.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Po prijemu i pregledu vraćenog proizvoda, Prodavac je dužan da vrati Kupcu uplaćenu sumu bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana prijema vraćenih proizvoda.

Enter your keyword