Pravilnik o privatnosti

PRAVILNIK O PRIVATNOSTI

ČLAN 1

Imprestore d.o.o vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ČLAN 2

Pre prikupljanja podataka, Poklonmania.rs obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

• Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Imprestore d.o.o sa sedištem u Subotici, ulica Zagrebačka 12

• Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Imprestore d.o.o (Poklonmania.rs) internet servisa, bezbednost članova internet servisa, i omogućavanje elektronske trgovine članovima internet servisa u skladu sa zakonom.

• Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

• Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Imprestore d.o.o koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

• Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Imprestore d.o.o (Poklonmania.rs) internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u tim servisima.

• Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.

• Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

ČLAN 3

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: Ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, broj bankovnog računa, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

ČLAN 4

Način ostvarivanja članstva u Imprestore d.o.o  internet servisima je uređen Uslovima korišćenja internet platformi društva Imprestore d.o.o.

ČLAN 5

Sva opšta akta Imprestore d.o.o moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko neki opšti akt Imprestore d.o.o  nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

ČLAN 6

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na Imprestore d.o.o  internet servisima.

Subotica, 2017.godina

 

Enter your keyword